Kody odpadów niebezpiecznych dla środowiska

 

Gospodarstwa domowe oraz przede wszystkim sektor przemysłowy to podstawowe obiekty wytwarzające śmieci. Z prawnego punktu widzenia odpady definiowane są jako wszelkie przedmioty, których pozbywamy się lub jesteśmy zobligowani do pozbycia się. Wśród nich można wyróżnić odpady niebezpieczne. Nieodpowiednio zagospodarowane stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz zwierząt. Nierzadko nieracjonalne gospodarowanie śmieciami jest powodem poważnych i nieodwracalnych w skutkach katastrof ekologicznych. Chociażby konsekwencje wybuchu reaktora jądrowego w roku 1986 w Czarnobylu na Ukrainie trwają do dnia dzisiejszego. 

Klasyfikacja kodów odpadów niebezpiecznych dla środowiska

odpady niebezpieczne kody

Wszelkie zasady zarządzania odpadami niebezpiecznymi uwzględnia ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 oraz dołączone do niej załączniki. Każdy odpad niebezpieczny oznaczony jest za pomocą unikatowego kodu. Podział w dużej mierze odbywa się na podstawie posiadanych właściwości odpadów i sposobu ich powstania. Kody odpadów niebezpiecznych uwzględnionych w załączniku 2A obejmują m.in. odpady medyczne oraz weterynaryjne czy pochodzące z sektora farmaceutycznego. Załącznik 2B to lista odpadów, które zawierają w swym składzie związki i pierwiastki chemiczne wymienione w załączniku 3. Załącznik 4 skupia się na właściwościach odpadów, dzięki którym stają się one niebezpieczne. W załączniku niekorzystne odpady niebezpieczne kody oznaczają kolejne grupy odpadów. Odpady niebezpieczne stanowią szczególne zagrożenie dla środowiska, ludzi i zwierząt. To z kolei wymaga, aby ich gospodarowanie odbywało się w sposób odpowiedzialny. Cały proces unieszkodliwiania wymaga szczególnie uważnej procedury, a z drugiej strony zaawansowanej technologii. Sposób postępowania z odpadami niebezpiecznymi uzależniony jest od ich rodzaju (kodu) oraz właściwości. W zasadzie od momentu stania się odpadem, każdy przedmiot czy substancja chemiczna ma ściśle określoną drogę, którą musi pokonać. Za pierwszy etap unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych uważa się jego transport. Odbywa się on przy udziale specjalnie oznakowanych samochodów. Dodatkowo osoby przewożące odpady muszą posiadać stosowne dokumenty. Drugi etap ściśle uzależniony jest od właściwości jakie wykazują odpady. Zgodnie z europejskimi wytycznymi co do postępowania z odpadami niebezpiecznymi wymaga się aby wszelkie śmieci, które zostały sklasyfikowane do tej samej grupy odpadów ulegały tym samym procesom unieszkodliwiania. Najważniejszą zasadą jaką kieruje się podczas procesu przetwórczego odpadów jest racjonalne gospodarowanie nimi. W ramach procesu unieszkodliwiania odpadów dba się przede wszystkim o bezpieczeństwo środowiska, ludzi i zwierząt. Nie bez znaczenia pozostają również względy ekonomiczne oraz społeczne, jednak z reguły schodzą one na dalszy plan.

Odpowiedzialne i racjonalne zarządzanie odpadami niebezpiecznymi jest obowiązkiem całej ludzkości. W końcu każde domostwo to podstawowa jednostka wytwarzająca śmieci. Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami to niewielki wkład jaki jesteśmy w stanie zapewnić przyszłym pokoleniom. Naukę segregacji podstawowych odpadów każde dziecko powinno wynieść z rodzinnego domu. Rodzina to w końcu podstawowa jednostka każdej dużej społeczności, w której mały człowiek zostaje wyposażony w najważniejsze umiejętności i nawyki, które w jego dorosłym życiu niejednokrotnie procentują. Można powiedzieć zatem, że wkład w ochronę środowiska zaczyna się już w domu